https://mobirise.com/


Important Update!
Due to the prolonged Corona virus situation all Courses have been paused until after the summer. The rescheduled courses will hopefully start at Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö in September.


Next 3-Year Course, Group 49, is now scheduled for start October 14 - 17, 2021The Summer Course 2021 is cancelled. Dates for "The Summer Camp 2022" will anounced later. The Summer Camp 2022 will include food and accomodation and will be held at Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö

 
Body Dynamic Group Therapy for Trauma Treatment and Personal Development 
based on Bioenergetics, Psychosynthesis & Psychodrama

Sedan mitten 80-talet har Carlos Chan kontinuerligt utvecklat sin modell för gruppterapi, som gång på gång visat vara mycket effektiv även för behandling av djupa trauman.
Carlos Chan avled stilla 16 juli 2017. Innan dess hann Carlos samarbeta med andra utvalda terapeuter som tillsammans med Carlos lärt sig att arbeta efter samma koncept – Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama.

I Sverige hålls kurser baserade på Carlos Chan's utarbetade koncept, kompletterat med Psykosyntes - en holistisk transpersonell psykologi som ger själ och kärlek stort utrymme.
 Detta utvecklade koncept kallas Body Dynamic Group Therapy for Trauma Treatment and Personal Development based on Bioenergetics, Psychosynthesis & Psychodrama.
Kurserna leds av Ivar Poijes, Luna Sixtensdotter är assistent. 


Since the mid 80’s Carlos Chan has continually been developing his model of group therapy. A model that over and over again has proved it’s efficiency also for treating deep trauma.
Carlos Chan silently passed away on July 16 2017. Before that, Carlos had the chance to co-work with other chosen therapists who, together with Carlos, learned to work with this concept – Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama.


In Sweden we are offering courses based on The Carlos Chan's concept, completed with Psychosynthesis - a holistic transpersonal psychology with space for soul and love. This evolved concept is called Body Dynamic Group Therapy for Trauma Treatment and Personal Development based on Bioenergetics, Psychosynthesis & Psychodrama
All courses are lead by Ivar Poijes. and are run together with an assistant; Luna Sixtensdotter.


“If we are treating PTSD the combination of verbal therapy (for intellectual insights), psychodrama (to release the emotions of rage, terror and sadness) and the body work to re-train the procedural memory (where the negative somatic markers are stored that activate flashbacks) there is no other choice. In my opinion at present this is the most powerful and effective therapy for extreme trauma.”

“I don’t want this model of therapy to fade away. It is not a personal one that only I can do. I want the model to continue and have an impact on the development of therapy itself.
I have chosen two therapists that have both been in therapy with me a long time and believe strongly in working this way. I also know them both to be very competent therapists.
They are Ivar Poijes and Marie-Louise Honka and have successfully been running groups according to my Concept for Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama, since October 2016. This is good proof that the model works without me.”
~Carlos Chan, 2017~


Introduktion till
Introduction to
Bioenergetics by
Carlos Chan

Ivar Poijes

Jag heter Ivar Poijes. Jag har en stark tro på varje persons potentialer att utvecklas och helas via sina utmaningar – och möjligheten att därmed göra jorden till en bättre plats att leva på.
Jag valde att bli terapeut för att få arbeta med att transformera motgångar, smärtor och trauman till värdefulla resurser för personlig utveckling.
Jag är diplomerad psykosyntesterapeut och har genomgått PsykosynteAkademins internationellt erkända fyraåriga terapeututbildning.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med Bionergetics (kroppsterapi), Psykodrama (gruppterapi) och att använda Heartmath® Institute’s verktyg för bioofeedback.
Jag bär också med mig långa yrkeserfarenheter från stora organisationer inom mediabranschen.
Mer information om min terapeutiska verksamhet finns på http://to-unfold.me


My name is Ivar Poijes. I firmly believe in every person’s potential to develop and heal through their personal challenges – and thus, the opportunity to make this planet a better place to live on.
I have chosen to become a therapist to be able to work on transforming misfortune, pain and trauma to valuable resources for personal development.
I’m a Psychosynthesis therapist with diploma from the internationally renowned PsykosyntesAkademin (the Academy of Psychosynthesis) in Stockholm.
I have long experience of working with Bioenergetics (body dynamic therapy). Psychodrama (group therapy) and using biofeedback tools from Heartmath® Institute.
I also have a lot of experience working with large organisations in media.
You will find more information about my therapeutic work on http://to-unfold.me

Kurser/ Courses
Body Dynamic Group Therapy for Trauma Treatment and Personal Development
based on Bioenergetics, Psychosynthesis & Psychodrama

The 3-year Course: Trauma Treatment and Personal development

The Summer Course: Personal development and introduction to Trauma Treatment techniques

Brief description of the 3-year Course:

The 3-year course is a rare journey for your personal development. This course is a unique opportunity to treat trauma on a level beyond words, a chance to unfold your true potentials as a human being and get your mind, body and spirit in tune. Over the three years you will also gain deeper insights in interpersonal and group processes, as well as strategies for managing personal challenges.

The complete course consists of 12 four-day residential course modules – Thursday to Sunday – four times a year over a three year period (the very last module on the third year will be five days), a total of 490 hours training. Each four-day course module has the following overall structure:

1. Daily bodydynamic work based on an integrated approach using basic concepts from Bioenergetics, Shiatsu, Yoga, Massage and Primitive Reflex Integration.

2. Individual Bioenergetic exercise classes held every day.

3. Paired bodydynamic work. One member acting as client, the other as therapist. The method is used to sensitize participants to defenses in the body such as body blocks, tensions and limitations of movement and expression.

4. Group therapy using a combination of techniques including therapeutic Bioenergetic bodydynamic work, psychodrama, Gestalt techniques and psychodynamic approaches. During a therapeutic session one group member is client, working on issues of his or her choice, the remaining group members are co-therapists and participants if needed for psychodrama. The group creates a safe therapeutic environment, a supporting container, where the client is held during and after the therapeutic work.


The current cost of the 3-year course is SEK 3850 per four-day course module, the cost includes stay at Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö

When invoicing a company 25% VAT will be added to the course fee.

Additional costs for food will be about 900 SEK per four-day course module

Kort beskrivning av 3-årskursen:

3-årskursen är en sällsynt färd mot din personliga utveckling. Den här kursen ger en unik möjlighet till traumabehandling på en nivå bortom ord, en chans att veckla ut din sanna potential som människa och att få sinne, kropp och ande att samverka i bättre balans. Under de tre åren kommer du också att få djupare insikter i interpersonella processer (mellan individer), strategier för att hantera personliga utmaningar.

Hela kursen består av 12 fyradagars kursmoduler (internat) – torsdag till söndag fyra dagar per år över en treårsperiod (sista modulen tredje året är fem dagar), totalt 490 kurstimmar. Varje fyradagars kursmodul följer en övergripande struktur:

1. Dagliga kroppsdynamiska övningar som innehåller grundkoncept från Bioenergetics, Shiatsu, Yoga, massage och integrationsövningar för primitiva reflexer (Primitive Reflex Integration).

2. Dagliga individuella övningar i Bionergetics.

3. Kroppsdynamiska parövningar – en deltagare agerar klient och den andre är terapeut i övningsmomentet. Metoden används för att öka känslighet och medvetande om kroppens försvarsmekanismer som t.ex. blockeringar, spänningar, begränsningar i rörlighet och uttryck.

4. Gruppterapi som utnyttjar en kombination av terapeutiska Bioneregetics-övningar, psykodrama, Gestalt-tekniker och psykodynamiska förhållningssätt. Under en terapisession är en gruppdeltagare klient, och arbetar med ett ämne eller en utmaning som han eller hon själv valt, övriga gruppdeltagare är ’bistående terapeuter’ samt medverkar i psykodrama om behov uppstår. Gruppen skapar en trygg terapeutisk miljö, en stödjande container, där klienten är hållen under och efter det terapeutiska arbetet.


Nuvarande kostnad för 3-årskursen är 3850 kronor per fyradagars kursmodul. Kostnaden inkluderar övernattningar på Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö

Vid fakturering till företag, tillkommer 25% moms till kursavgiften.

Kostnad för mat tillkommer; c:a 900 kronor per fyradagars kursmodul.

The Summer Course will now become "The Summer Camp 2022"

Brief description of The Summer Camp:

The Summer Camp is mainly focused on bodywork based on an integrated approach using basic concepts from Bioenergetics, Shiatsu, Yoga, Massage and and Primitive Reflex Integration. During the four days we work on increasing your awareness of your spiritual, intellectual, emotional and physical levels of consciousness and how the mind and the body influence each other and should be seen holistically, and not as separate entities. 

We work with group exercises, individual sequences of exercises and paired work (one person acting as therapist, the other as client) – this gives everyone a chance to participate intensely. 

Many of the concepts and exercises from the 3-year Course are integrated in the Summer Camp, and some group therapy will be a part of the course.

If you consider to apply for a 3-year Course, the Summer Camp is a perfect appetizer.


The Summer Camp 2022 will be held at Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö. Dates will be announced later.

The course fee is SEK 4850 (approx. € 480) and includes food and accomodation.

Sommarkursen blir sommarlägret "The Summer Camp 2022"

Kort beskrivning av The Summer Camp:

The Summer Camp har sitt fokus på kroppsdynamiska övningar grundkoncept från Bioenergetics, Shiatsu, Yoga, massage och integreringsövningar för primitiva reflexer (Primitive Reflex Integration). Under fyra dagar arbetar vi för att öka ditt medvetande om dina spirituella, intellektuella, känslomässiga och kroppsliga medvetandenivåer, och om hur sinne och kropp påverkar varandra och behöver ses ur ett holistiskt perspektiv – inte som separerade från varandra.

Vi arbetar med gruppövningar, individuella övningar och parövningar (där en deltagare är klient och den andre fungerar som terapeut). Detta upplägg ger alla möjligheten att medverka med stor intensitet.

Många av koncepten och övningarna från 3-årskursen ingår i The Summer Camp, även viss gruppterapi ingår.

Om du funderar på att söka till en 3-årskurs, är The Summer Camp den perfekta aptitretaren.


The Summer Camp 2021 kommer att hållas på Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö. Datum meddelas senare.

Kurskostnaden är 4850 kronor och inkluderar mat och boende.


Aktuella Kursdatum/ Current Course Dates

3-årskursen/ The 3-year Course:

Group 47: 2018-10-25 – 28, 2018-12-06 – 09, 2019-02-14 – 17, 2019-06-06 – 09, 2019-11-07 – 10, 2019-12-5 – 8, 2020-01-23 – 26, 2020-09-24 – 27, 2020-11-12 – 15, 2021-09-16 – 19, 2021-12-09 – 12, 2022-02-10 – 13, 2022-03-31 – 04-03

Group 48: 2019-11-14 – 17, 2019-12-12 – 15, 2020-01-30 – 02-02, 2020-10-15 – 18, 2020-11-26 – 29, 2021-09-23 – 26, 2021-11-11 – 14, 2022-01-20 – 23, 2022-05-05 – 08

Group 49: 2021-10-14 – 17, 2021-11-25 – 28, 2022-02-24 – 27, 2022-05-19 – 22

Group 50: New Dates 2022 will be anounced later

The Summer Camp: 2022-05-26 – 29 


Kontakt/ Contact

For more information about, and applications to, the courses please send an email to contact@carloschan.se

Applicants for the 3-year course will get an application form, also including terms and conditions for payment and participation.

För mer information om, och ansökningar till , skicka en e-post till contact@carloschan.se

Om du söker till 3-årskursen kommer du få ett ansökningsformulär som även innehåller regler för betalning och deltagande.