https://mobirise.com/


Coming up next:
The Summer Camp
June 8 - 11, 2023

Another special experience ~ together with very special people.

A best of breed between The Winter Camp and The Heart & Intuition Workshop, focused on Body Dynamic Therapy, Psychosynthesis and exercises to open up your sensitive intuitive heart.
You can bring your partner to this Workshop.

Body Dynamic Group Therapy for Trauma Treatment and Personal Development 
based on Bioenergetics, Psychosynthesis & Psychodrama

Sedan mitten 80-talet har Carlos Chan kontinuerligt utvecklat sin modell för gruppterapi, som gång på gång visat vara mycket effektiv även för behandling av djupa trauman.
Carlos Chan avled stilla 16 juli 2017. Innan dess hann Carlos samarbeta med andra utvalda terapeuter som tillsammans med Carlos lärt sig att arbeta efter samma koncept – Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama.

I Sverige hålls kurser baserade på Carlos Chan's utarbetade koncept, kompletterat med Psykosyntes - en holistisk transpersonell psykologi som ger själ och kärlek stort utrymme.
 Detta utvecklade koncept kallas Body Dynamic Group Therapy for Trauma Treatment and Personal Development based on Bioenergetics, Psychosynthesis & Psychodrama.
Kurserna leds av Ivar Poijes. 


Since the mid 80’s Carlos Chan has continually been developing his model of group therapy. A model that over and over again has proved it’s efficiency also for treating deep trauma.
Carlos Chan silently passed away on July 16 2017. Before that, Carlos had the chance to co-work with other chosen therapists who, together with Carlos, learned to work with this concept – Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama.


In Sweden we are offering courses based on The Carlos Chan's concept, completed with Psychosynthesis - a holistic transpersonal psychology with space for soul and love. This evolved concept is called Body Dynamic Group Therapy for Trauma Treatment and Personal Development based on Bioenergetics, Psychosynthesis & Psychodrama
All courses are lead by Ivar Poijes.


“If we are treating PTSD the combination of verbal therapy (for intellectual insights), psychodrama (to release the emotions of rage, terror and sadness) and the body work to re-train the procedural memory (where the negative somatic markers are stored that activate flashbacks) there is no other choice. In my opinion at present this is the most powerful and effective therapy for extreme trauma.”

“I don’t want this model of therapy to fade away. It is not a personal one that only I can do. I want the model to continue and have an impact on the development of therapy itself.
I have chosen two therapists that have both been in therapy with me a long time and believe strongly in working this way. I also know them both to be very competent therapists.
They are Ivar Poijes and Marie-Louise Honka and have successfully been running groups according to my Concept for Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama, since October 2016. This is good proof that the model works without me.”
~Carlos Chan, 2017~


Ivar Poijes

Jag heter Ivar Poijes. Jag har en stark tro på varje persons potentialer att utvecklas och helas via sina utmaningar – och möjligheten att därmed göra jorden till en bättre plats att leva på.
Jag valde att bli terapeut för att få arbeta med att transformera motgångar, smärtor och trauman till värdefulla resurser för personlig utveckling.
Jag är diplomerad psykosyntesterapeut och har genomgått PsykosynteAkademins internationellt erkända fyraåriga terapeututbildning.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med Bionergetics (kroppsterapi), Psykodrama (gruppterapi) och att använda Heartmath® Institute’s verktyg för bioofeedback.
Jag bär också med mig långa yrkeserfarenheter från stora organisationer inom mediabranschen.
Mer information om min terapeutiska verksamhet finns på https://to-unfold.me


My name is Ivar Poijes. I firmly believe in every person’s potential to develop and heal through their personal challenges – and thus, the opportunity to make this planet a better place to live on.
I have chosen to become a therapist to be able to work on transforming misfortune, pain and trauma to valuable resources for personal development.
I’m a Psychosynthesis therapist with diploma from the internationally renowned PsykosyntesAkademin (the Academy of Psychosynthesis) in Stockholm.
I have long experience of working with Bioenergetics (body dynamic therapy). Psychodrama (group therapy) and using biofeedback tools from Heartmath® Institute.
I also have a lot of experience working with large organisations in media.
You will find more information about my therapeutic work on https://to-unfold.me

Kurser/ Courses & Workshops
Baserade på/ Based on
Body Dynamic Group Therapy for Trauma Treatment and Personal Development
based on Bioenergetics, Psychosynthesis & Psychodrama

The Summer Camp

The Winter Camp

Heart & Intuition Workshop

Brief description of The Summer Camp & The Winter Camp


During The Summer Camp and The Winter Camp we are mainly focused on four days of working on:

A) Increasing your awareness of your spiritual, intellectual, emotional and physical levels of consciousness.

B) How the mind and the body influence each other and should be seen holistically, and not as separate entities.

This is a chance to start unfolding your true potentials as a human being and get your mind, body and spirit in tune.


We work with group exercises, individual sequences of exercises and paired work (one person acting as therapist and the other as client).

With the number of participants limited to maximum 10-12 persons, each participant is given more space and attention, and the possibility to do deeper work with individual processes.


The overall structure during the four days will be:

1. Daily bodydynamic work based on an integrated approach using basic concepts from Bioenergetics,  Yoga, Mindfulness, Trauma treatment, Stress management and Primitive Reflex Integration.

2. Paired bodydynamic work. One member acting as client, the other as therapist. The method is used to sensitize participants to defenses in the body such as body blocks, tensions and limitations of movement and expression.

3. Open Time - time for individual sharing and mirroring of whatever feels important at the time.

4. Group therapy using a combination of therapeutic techniques based on Psychosynthesis, Psychodrama, Gestalt techniques and psychodynamic approaches.

During a therapeutic session one group member is client, working on issues of his or her choice, the remaining group members are co-therapists and participants if needed for psychodrama. The group creates a safe therapeutic environment, a supporting container, where the client is held during and after the therapeutic work.


The Winter Camp 22 was held December 15-18, 2022.


THE SUMMER CAMP 23 is planned for June 8-11, 2022.

Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö.

The course fee is SEK 5950 (approx. € 590) including accomodation.

If needed the payment can be split in three; May SEK 1950 (including application fee), June SEK 2000, July SEK 2000.

When invoicing a company 25% VAT will be added to the course fee.

Additional costs for food will be about 1500 SEK for four days.


EARLY BIRD PRICE SEK 5550 for applications paid before May 1.

Brief description of The Heart & Intuition Workshop


The Heart & Intuition Workshop will follow the structure of The Summer and Winter Camps. In addition, The Heart & Intuition Workshop will dive deeper into theories and practices for getting in contact with, and opening up, your sensitive intuitive heart.

We will be exploring topics like; "How to connect to the heart", "What is intuition?", "Different types of intuition", "What is the difference between heart based intuition and fear based intuition?", "Can I choose the intuition I need?"


The Heart & Intuition Workshop was held February 16-19, 2023.

Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö.Kort beskrivning av The Summer Camp & The Winter Camp


Summer Camp och Winter Camp har sitt fokus på att under fyra dagar arbeta med:

A) Att öka ditt medvetande om dina spirituella, intellektuella, känslomässiga och kroppsliga medvetandenivåer.

B) Hur sinne och kropp påverkar varandra och behöver ses ur ett holistiskt perspektiv, inte som separerade från varandra.

Det här är en chans att börja veckla ut din sanna potential som människa och att få sinne, kropp och ande att samverka i bättre balans.


Vi arbetar med gruppövningar, individuella övningar och parövningar (där en deltagare är klient och den andre fungerar som terapeut).

Med begränsat antal deltagare – max 10 – 12 deltagare – ges mer utrymme för varje deltagare och möjlighet att jobba djupare med enskilda processer.


Den övergripande strukturen för de fyra dagarna är:

1. Dagliga kroppsdynamiska övningar (yogatekniker, traumabehandlande övningar, stresshantering, avslappningsövningar, integrering av primitiva reflexer, medveten närvaro).

2. Kroppsdynamiska parövningar – en deltagare agerar klient och den andre är terapeut i övningsmomentet. Metoden används för att öka känslighet och medvetande om kroppens försvarsmekanismer som t.ex. blockeringar, spänningar, begränsningar i rörlighet och uttryck.

3. Öppen tid för individuell delning och spegling av det som för stunden känns angeläget.

4. Gruppterapi som utnyttjar en kombination av terapeutiska tekniker baserade på Psykosyntes, Psykodrama, Bioenergetics, Gestaltterapi och psykodynamiska perspektiv.  

Under en terapisession är en gruppdeltagare klient, och arbetar med ett ämne eller en utmaning som han eller hon själv valt, övriga gruppdeltagare är ’bistående terapeuter’ samt medverkar i psykodrama om behov uppstår. Gruppen skapar en trygg terapeutisk miljö, en stödjande container, där klienten är hållen under och efter det terapeutiska arbetet.


The Winter Camp 22 hölls 15-18 december, 2022.


THE SUMMER CAMP 23 planeras till 8-11 juni, 2022.

Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö.

Kurskostnaden är 5950 kronor inklusive boende.

Vid behov kan betalningen delas upp i tre delar; maj 1950 kronor (inklusive anmälningsavgift), juni 2000 kronor, juli 2000 kronor. 

Vid fakturering till företag, tillkommer 25% moms till kursavgiften.

Kostnad för mat tillkommer; c:a 1500 kronor för fyra dagar.


EARLY BIRD PRIS 5550 KRONOR för ansökningar som betalts senast 1 maj. 


Kort beskrivning av The Heart & Intuition Workshop


The Heart & Intuition Workshop kommer följa samma struktur som The Summer Camp och Winter Camp. Vi kommer dessutom fördjupa oss i både teorier och övningar för komma i kontakt med, och öppna upp, ditt känsliga intuitiva hjärta.

Vi kommer bl.a. utforska ämnen som; "Att komma i kontakt med hjärtat", "Vad är intuition", "Olika typer av intuition", "Vad är skillnaden mellan hjärtintuition och rädslostyrd intuition?", "Kan jag välja den intuition jag behöver?"


The Heart & Intuition Workshop hölls 16-19 februari, 2023.

Villa Trollbacka, Pelles väg 17, Tyresö.


Aktuella Kursdatum/ Current Course Dates

3-årskursen/ The 3-year Course:

Group 48: 2019-11-14 – 17, 2019-12-12 – 15, 2020-01-30 – 02-02, 2020-10-15 – 18, 2020-11-26 – 29, 2021-09-23 – 26, 2021-11-11 – 14, 2022-01-20 – 23, 2022-05-05 – 08, 2022-08-18 – 21, 2022-10-20 – 23, 2023-02-02 – 05, 2023-04-12 – 16

Group 49: 2021-10-14 – 17, 2021-11-25 – 28, 2022-02-24 – 27, 2022-05-19 – 22, 2022-09-29 – 10-02, 2022-11-17 – 20, 2023-03-16 – 19, 2023-05-11 – 14, 2023-08-31 – 09-03, 2023-10-19 – 22, 2024-02-08 – 11, 2024-05-01 – 05

The Summer Camp 23: 2023-06-08 – 11

Kontakt/ Contact

For more information about, and applications to, the courses please send an email to contact@carloschan.se

Applicants for the courses/workshops will get an application form, also including terms and conditions for payment and participation.

För mer information om, och ansökningar till , skicka en e-post till contact@carloschan.se

Om du söker till någon kurs/workshop kommer du få ett ansökningsformulär som även innehåller regler för betalning och deltagande.